Verkiezingen: passend onderwijs en onderwijsvrijheid

De rekentoets, de kwaliteit van de lerarenopleiding, kleinere klassen, passend onderwijs: het zijn stuk voor stuk hot items in de verkiezingscampagne 2017. Wat zijn de standpunten van de verschillende partijen over belangrijke onderwijsissues? Hieronder de partijen over passend onderwijs en onderwijsvrijheid:

Passend onderwijs

Veel partijen zijn het erover eens dat de uitvoering van de nieuwe wet op het passend onderwijs niet optimaal werkt. Partijen hebben verschillende ideeën over hoe het wél moet. 

 • De SP stelt dat het binnen de huidige omstandigheden - met grote klassen en een hoge werkdruk - onverantwoord is om alle leerlingen met een beperking op gewone scholen te plaatsen. Van een leerkracht kan niet worden verwacht dat die maatwerk kan bieden voor alle leerlingen uit het speciaal onderwijs. De SP wil daarom dat het speciaal onderwijs toegankelijk blijft voor kinderen die dat nodig hebben.
 • De PvdA wil dat kinderen met beperkingen zoveel mogelijk meedoen in het reguliere onderwijs. Maar voor kinderen die niet gedijen in het reguliere onderwijs, blijft het speciaal onderwijs en praktijk onderwijs goed toegankelijk. Ouders moeten zelf kunnen bepalen op welke school hun kind passend basisonderwijs krijgt.
 • D66 is ook voorstander van passend onderwijs. De uitvoering scoort op dit moment echter nog onvoldoende, vindt de partij. Om passend onderwijs tot een succes te maken, is voldoende begeleiding in de klas nodig. Ook moeten klassen kleiner worden gemaakt.
 • De VVD wil het huidige beleid handhaven. Wel gaat de partij strenger toezien of elke school individueel een passend aanbod doet aan leerlingen die met een extra steuntje in de rug gewoon in het reguliere onderwijs kunnen blijven.
 • GroenLinks vindt het passend onderwijsstelsel nog niet geslaagd. Te veel kinderen zitten thuis en leerkrachten ervaren in klassen met kinderen met functiebeperking nog enorm veel werkdruk. De partij wil meer geld voor kleinere klassen, het inschakelen van extra begeleiding en ondersteuning en zo nodig voor het speciaal onderwijs.
 • De Partij voor de Dieren wil investeren in aangepaste lesprogramma’s, zodat er in het passend onderwijs geen kinderen tussen wal en schip vallen. Ook wil de partij speciaal onderwijs voor hoogbegaafde kinderen ondersteunen.
 • 50Plus is geen voorstander van passend onderwijs.

 

Onderwijsvrijheid

Er is veel te doen over bijzondere scholen: over het aannamebeleid, over de oprichting en over de bekostiging van deze scholen. De partijen verschillen enorm in hun standpunten over dit onderwerp.

 • Volgens de ChristenUnie moeten ouders in heel Nederland kunnen kiezen voor scholen met een sterke identiteit, zoals christelijke scholen. De ChristenUnie is tegen het afschaffen van de levensbeschouwelijke richtingen in het onderwijs.
 • De VVD is van mening dat kinderen die naar het openbare onderwijs gaan hier alleen neutraal levensbeschouwelijk onderwijs mogen verwachten.
 • GroenLinks vindt dat niet-openbare scholen op dit moment te veel vrijheid hebben om leerlingen te weigeren. Bijvoorbeeld omdat ze het ‘verkeerde’ geloof aanhangen. De partij wil een inschrijvingsrecht voor alle kinderen. Oftewel: een acceptatieplicht voor alle scholen.
 • De Libertarische Partij vindt dat het onderscheid in de wet tussen openbare en bijzondere scholen moet verdwijnen. Geen enkele school hoort subsidie van de overheid te krijgen. De financiering van het onderwijs is een taak van particulieren, bedrijven en liefdadigheidsinstellingen.
 • DENK vindt dat onderwijsvrijheid niet selectief mag worden toegepast of gefrustreerd. De partij is daarom voor het instellen van een onafhankelijke commissie die overheidsinstellingen toetst op het treiteren en tegenwerken van initiatiefnemers van onderwijsinstellingen. Ook is de partij voor het gelijk behandelen van islamitische onderwijsinitiatieven en voor het aanbieden van voldoende opleidingen tot islamitisch geestelijken en imams.
 • De PVV wil dat alle islamitische scholen hun deuren sluiten.
 • De SGP vindt dat scholen het recht hebben en houden om bij het toelaten van leerlingen en het benoemen van personeel, eisen te stellen die in lijn zijn met de grondslag, mits dat consequent gebeurt. Voldoende ruimte voor het christelijk onderwijs is een fundamenteel uitgangspunt voor de SGP. Scholen die uitgaan van een duidelijke richting mogen door de overheid niet onnodig gehinderd worden.
 • De partij VoorNederland (VNL) stelt geen voorstander te zijn van financiering van bijzonder religieus onderwijs.
 • D66 wil een debat over de acceptatieplicht, het openbare karakter van de scholen en de voorwaarden voor financiering. De partij vindt het belangrijk dat kinderen met verschillende achtergronden elkaar tegenkomen op school.
 • De PvdA vindt dat zowel leerlingen als docenten niet geweigerd mogen worden op bijzonder onderwijs op basis van culturele achtergrond.
   

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief