Verkiezingen: brede brugklassen en schooladvies

De rekentoets, de kwaliteit van de lerarenopleiding, kleinere klassen, passend onderwijs: het zijn stuk voor stuk hot items in de verkiezingscampagne 2017. Wat zijn de standpunten van de verschillende partijen over belangrijke onderwijsissues? Hieronder de standpunten van de partijen over brede brugklassen en schooladvies.

Brede brugklassen

Met 12 jaar is nog niet goed te voorspellen of een kind op latere leeftijd beter past op het mbo, hbo of de universiteit, daarover zijn veel partijen het eens. Er komen verschillende oplossingen op tafel. 

 • De PvdA stelt voor dat basisscholen al hun leerlingen gecombineerde schooladviezen geven in een van de volgende drie stromen: voorbereidend hoger onderwijs (havo, atheneum en gymnasium); voorbereidend beroepsonderwijs (de hogere vmbo- niveaus en havo) of voorbereidend vakonderwijs (de lagere vmbo-niveaus). Na drie jaar vindt selectie plaats voor de uiteindelijke opleiding waarvoor de leerling zich wil diplomeren. De PvdA wil de hogere vmbo-niveaus verlengen tot vijf jaar, net zoals havo, zodat er ook voor deze leerlingen meer tijd is om zich te vormen.
 • GroenLinks wil een einde aan de vroege selectie en de toetscultuur in het basisonderwijs. Het schooladvies mag volgens de partij geen ‘fuik’ zijn waarin jongeren vast komen te zitten; een schooladvies moet op de middelbare school gecorrigeerd kunnen worden. Daarom krijgen scholen een brede brugklas. Op deze moderne middenschool volgen leerlingen onderwijs in hun eigen tempo en kunnen zij doorstromen naar elk passend niveau.
 • De SP stimuleert de vorming van brede brugklassen in het voorgezet onderwijs. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs wil de partij de klassen kleiner maken. • D66 wil ook experimenteren met driejarige brugklassen. ‘We halen prikkels voor selectie aan de poort weg voor middelbare scholen die willen voorkomen dat leerlingen van vwo naar havo gaan of van havo naar vmbo. Succes van ‘twijfelleerlingen’ met een lager basisschooladvies gaan we juist belonen.’
 • Het CDA is voor brede en meerjarige brugklassen binnen scholengemeenschappen. ‘Zo krijgen laatbloeiers een kans om zich te ontplooien’.
 • De Burgerbeweging wil het huidige basis, voortgezet en middelbaar onderwijs systeem vereenvoudigen door één openbare basisschool systeem van tien jaar in te voeren. Het middelbaar onderwijs wil de partij vervangen door één openbare school voor algemeen vormend onderwijs en één openbare school voor middelbare beroepsopleidingen. De duur van het middelbaar onderwijs is drie jaar.

Schooladvies

De eindtoets: veel partijen willen ervan af. Sommige partijen stellen wel voorwaarden aan de uitwerking.

 • GroenLinks wil wettelijk vastleggen dat leerlingen een dubbel schooladvies krijgen, bijvoorbeeld vbmo/havo. Volgens de partij worden te veel kinderen ingeschaald op een lager onderwijsniveau dan ze aankunnen, vaak gebaseerd op vooroordelen rondom etniciteit of sociaaleconomische achtergrond.
 • Het CDA en D66 pleiten ervoor dat niet de eindtoets, maar het schooladvies van de leerkracht leidend is bij de keuze voor vervolgonderwijs.
 • Ook de PvdA vindt dat het schooladvies van de basisschool bepalend is, tenzij de citoscore hoger uitvalt.
 • De VVD ziet graag dat het hoogste schooladvies leidend wordt wanneer het advies van de basisschoolleraar en de centrale eindtoets van elkaar verschillen. Deze adviezen worden daarom op hetzelfde moment bekendgemaakt.
 • Wat de SP betreft moet de verplichte eindtoets in het basisonderwijs verdwijnen. Basisscholen beslissen zelf of en welke eindtoets zij afnemen.
 • De Partij voor de Dieren wil dat basisscholen de vrijheid krijgen om af te zien van de eindtoets als zij op een andere manier kunnen aantonen dat aan de eisen is voldaan. •
 • DENK is voor het automatisch omhoog stellen van het schooladvies als de eindtoets lager uitvalt.
 • De ChristenUnie ziet de eindtoets in het basisonderwijs als ‘hooguit een didactisch hulpmiddel voor de leerkracht.’

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief